Protokoll fört vid ordinarie stämma för Öre vvo 2007 05 06 i Öre bygdegård.

Närvarande: Bertil Ström, Sven Öberg, Kalle Öberg, Lars Nygren, Rolf Johansson, Per Olov Larsson, Bo Sundqvist, Hjördis Lundqvist.

§1. Bertil Ström Hälsar deltagarna välkomna

§2. Till ordförande att leda stämman valdes Bertil Ström, till sekreterare valdes Hjördis Lundqvist och till protokolljusterare Kalle Öberg och Sven Öberg.

§3. Stäman ansågs utlyst i behörig ordning.

§4.Stämman godkände föreslagen dagordning.

§5. Styrelsen föredrog års- och kassaberättelseoch stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

§6. Bestämdes att arealavgiften skall vara 6 kr per hektar för innevarande jaktår.

§7. Jakten inom vvo skall utövas enligt jaktstadga och jakttabell. Beslöts att stämman föreslår att inget kalv- och tjurförbud skall gälla. Rapportering om fält högvilt är fortfarande bristfällig och stämman konstaterar att alla måste lämna sitt bidrag till detta. Senast första april skall rapportering ha lämnats från vvo till länsstyrelsen. Stämman beslöt att till jaktledare utse Bo Jakobsson, Stig Eriksson valdes till vice jakledare.

§8. Inga motioner har inlämnats

§9. Nils Helmersson, Hans Geibring, Stig-Åke Brännlund och Crister Sandahl får lösa jakrättsbevis för småvilt inom området.

§10. Kalle Öberg antogs som ny medlem.

§11. Bertil Ström omvaldes som ordförande för ett år.

§12. Rune Tjärnström och Bo Sundqvist omvaldes

§13. Stämman beslöt att annonsering skall ske 14 dagar i förväg på byns anslagstavlor angående stämma, att protokoll skall finnas tillgängligt förutom hos sekreterare, ordförande samt jaktklubbens ordförande. Stämmans protokoll ska dessutom läggas in på hemsidan.

§14. Sven Öberg och Per Olov Larsson omvaldes som valberedning.

§15. Stämman beslöt föreslå jaktklubben att minkfällor inköps och att 2000 kronor bör avsättas för den åtgärden.

 

Vid Protokollet: Hjördis Lundqvist

Justerare: Kalle Öberg och Sven Öberg

Åter protokollsida