PROTOKOLL fört vid ordinarie fiskestämma för Öreälvens
fiskevårdsområde den 21 mars 2004 i Öre, Nordmaling.

1. Närvarande delägare och ombud för delägare antecknades.

2. Stämman fastställde dagordningen.

3. Till mötesordförande valdes Bo Sundqvist och till sekreterare Rolf Johansson.

4. Till justeringsmän valdes Sven Öberg och Bertil Ström.

5. Kallelsen till stämman godkändes.

6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och stämman beslöt att med godkännande lägga denna till handlingarna.

7. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

8. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

9. Inga framställningar från styrelsen och motioner från delägarna förelåg.

10. Arvode till styrelsen skall utgå med 5000 kr för 2004.
Revisorerna ersättes med 300 kr vardera, eller ett årskort för hela älven.
Bilersättning vid möten och sammankomster ersättes därutöver med 18 kr/mil.
När styrelseledamot eller medlem deltar i möten eller liknande för fiskevårdsområdets räkning utgår
skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst.

11. Styrelsens budgetförslag för 2003 godkändes av stämman.
Intäkter..
Fiskekortsförsäljning 115 000:-
Bidrag och ersättningar 30 000:-
Försålda tjänster 70 000:-
Räntor 500:-
Summa intäkter 215 500:-

Kostnader
Fiske & biotopvård 105 500:-
Underhåll, hyra av dammar 10 000:-
Lönebidragsanställd 85 000:-
Förvaltning 11 000:-
Övrigt 4 000:-
Summa kostnader 215 500:-

12. Val av styrelseledamöter för 2 år framåt:
Ordinarie: Lennart Forsberg (omval)
Rolf Johansson, sekreterare (omval)
Bo Sundqvist (omval)
Erland Johansson (nyval)

Suppleanter:
Lage Strömgren (omval)
Åke Albertsson (omval)
Jan-Erik Johansson (omval)
Sigge Delbro (nyval)
Till ordförande för 1 år valdes Bo Sundqvist.

13. a) Till revisorer omvaldes Rune Häggström och Tore Helgesson och till suppleant Sven Öberg.

b) Till valberedning valdes Erik Åström (sammank.), Birger Molin och Staffan Strömgren.

14. Stämman beslutade att fiskekortspriserna för 2004 blir följande:
Samma priser i hela älven.

  Dygnskort Veckokort Hela perioden
Hela älven, t.o.m. 14 sept. Period 1. 60:- 150:- 400:-

Hela älven, fr.o.m. 15 okt. – 31 dec. Period 2. 100:- endast dygnskort säljes efter 15 oktober.
Säsongkort som gäller period 1 & 2 - 500:-
Vecko- och årskort gäller familj bestående av en vuxen + barn 15 år och yngre.
Skolklasser får fiska på 1 st dygnskort utskrivet på läraren.

Stämman beslutade att fiskeförbud skall gälla för lax och öring under tiden 1 januari t. o. m. 30 april

15. Stämman beslutade att delägarna får fiska i enlighet med tidigare beslut.

16. Övriga frågor:
Önskemål framfördes återigen att en förbättring av upp skyltning av gångstigar sker.
Även att en gångbro vid Långedsforsen förbättras och att vedförråden vid vindskydden ses
över.
För att informationen till fiskarna skall bli bättre bör en inventering av älvsträckan upp
t.o.m. Långedsforsarna göras.
Bo Sundqvist och Gunnar Westerlund inventerar upp till E4 bron och Bo Eriksson och Gunnar W. Långedsforsarna.
För att få rätt information i vår fiskekarta som skall nytryckas måste älvsträckan inom Nordmalings kommun inventeras och kartan kompletteras med bra nedfarter och fiskeplatser. Att göra detta utsågs Rolf Johansson och Bo Sundqvist Öre – Håknäs,
Bo Eriksson Långed – Brattfors, Torbjörn Nyberg Torrböle – Hummelholm,
Lars Nygren och Birger Molin Tallberg – Nyåker.
Beslutades att bygga övernattningsstuga i Långedsforsarnas övre del. Bidrag förväntas
från Holmen (timmer) och Långeds byamän (arbete).


17. Stämmoprotokoll utskickas till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och valberedning.
.


Vid protokollet


Rolf Johansson


Justeras:


Sven Öberg, Bertil Ström

Närvarande:

Sven Öberg Edgar Magnusson Bo Eriksson
Lars Nygren Harald Persson Bertil Ström
Rolf Johansson Sven Helmersson Sigge Delbro
Lennart Forsberg Åke Lundqvist Gunnar Edström
Bo Sundqvist Gunnar Westerlund Torbjörn Nyberg
Mats Nygren Staffan Strömgren  

Åter protokollsida