Årsmötesprotokoll Öre Bygdegårdsförening 2012-05-02

 

 

§1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Susanne Landby hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Närvarande var Susanne Landby, Bo Sundqvist, Rune Tjärnström,Hans Gei-bring (delvis, per telefon) och Lasse Wedin.

 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Susanne Landby och till sekreterare för mötet valdes Lasse Wedin.

 

§3 Val av en protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet

Till justeringsman för mötesprotokollet samt rösträknare valdes Rune Tjärn-ström.

 

§4 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst

Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

 

§5 Fastställande av dagordning för mötet

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Susanne Landby föredrog styrelsens verksamhetsberättelse som efter genomgången godkändes av mötet.

 

§7 Ekonomisk berättelse

Bo Sundqvist berättade om årets räkenskaper.

Föreningens intäkter uppgår vid tidpunkten för detta möte till 34 419 kronor. Årets marknad i Nordmaling var den sämst besökta på 10 år men gav dock ett resultat på 12 964 kronor.

En förestående utgift kan vara att ersätta Bygdegårdens varmvattenberedare som nu läcker. Bo Sundqvist ska undersöka om han kan få tag på en annan beredare. (Den nuvarande är på 55 liter).

Det beslutades dock att inget behov f.n. föreligger att dra in mer pengar för att klara av 2012 års utgifter.

Den ekonomiska berättelsen godkändes av mötet.

§8 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för tiden 2011-01-01 t.o.m. 2011-12-31 föredrogs av Bo Sundqvist som också skött om bokföringen. Berättelsen har reviderats och godkänts av Anders Öberg.

Mötet godkände revisionsberättelsen.

 

§9 Beslut om anvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

§10 Medlemsavgifter

Medlemsavgift och hyror under 2012 beslutades ligga kvar på samma nivå

Som 2011.

 

 

 

 

Sidan 2 av 2

 

 

§11 Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplanen för 2012 omfattar som vanligt försäljning av våfflor, kaffe och läsk på Nordmalings marknad som i år infaller 20 21 juli och om inget oförutsett inträffar blir det älgköttsoppa i Bygdegården även i år.

Verksamhetsplanen godkändes.

 

§12 Val 2012

Valet av styrelsemedlemmar för 2012 resulterade i följande:

Ordförande för två år: Susanne Landby (omval).

Ledmot för två år: Rune Tjärnström.

Ledamöter med ett år kvar: Hans Geibrink och Lasse Wedin.

Kassör med ett år kvar: Bo Sundqvist.

En revisor för ett år: Anders Öberg.

En valberedare för ett år: Rolf Johansson.

 

§13 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

 

 

Lasse Wedin Rune Tjärnström

 

 

 

Protokollet skickas till Susanne Landby, Bo Sundqvist och Anders Öberg