Årsmötesprotokoll Öre bygdegårdsförening 2010-06-16.

 

§1: Ordförande Susanne Landby hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar

mötet öppnat. Närvarande är Susanne Landby, Rune Tjernström, Lasse Wedin,

Bo Sundqvist, Rolf Johansson samt Anders Jakobsson.

 

§2: Till mötesordförande väljs Susanne Landby.

 

§3: Till protokollförare väljs Rune Tjernström och till justerare Rolf Johansson.

 

§4: Kallelsen godkändes av mötesdeltagarna.

 

§5: Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp och godkändes. Bl.a. har ett förråd

byggts vid bagarstugan, luftvärmepump installerats och marknaden genomförts.

 

§6: Kassarapporten för 2009 redovisades skriftligt och muntligt, det konstaterades att

allt var i sin ordning men att det varit ett år med mycket utgifter/investeringar.

Revisorerna hade inga invändningar mot räkenskaperna och föreslog ansvarsfrihet.

 

§7: Mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§8: Enligt valberedningens förslag omvaldes Susanne Landby som ordförande för två år

och till kassör omvaldes Bo Sundqvist för ett år. De är också föreningens firma-

tecknare. Till ordinarie ledamöter valdes Rune Tjernström på två år samt Lasse

Wedin och Hans Geibring på ett år. Till revisorer valdes Christina Gustavsson för

två år samt Anders Öberg för ett år framåt. Rolf Johansson och Bertil Ström

omvaldes till valberedare för det kommande året.

 

§9: Mötet beslöt att medlemsavgifterna även fortsättningsvis skall vara 200:-/ familj.

Lokalhyrorna lämnas också oförändrade för 2010. Bo och Susanne ordnar med

utskick i brevlådorna. Priser mm. finns även på Öres hemsida.

 

§10: De underhållsarbeten som är aktuella är framförallt att gräva om vattnet och

byta värmekabeln för att förhindra frysning under kalla vintrar, Rolf samman-

kallande. Målning av förrådsdörr och vindskivor utföres av Rune. Montering av

väderskydd till värmepumpen sker innan hösten. En renovering av bagarhällen

behövs, Susanne kontaktar Bertil Ström i ärendet sen får vi göra en förfrågan

till någon kunnig murare.

 

§11: Planerade verksamheter det kommande året blir i vanlig ordning våffelförsäljning

på Nordmalings marknad den 23:e och 24:e Juli samt en arbetsdag i Augusti,

preliminärt den 21:a, detta annonseras senare på hemsidan och anslagstavlorna.

 

§12: Under övriga frågor föreslogs att Bo skulle kontakta Skatteverket för att få ett

organisationsnummer samt att Rune skulle ansöka hos kommunen om bidrag.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Rune Tjernström Protokollförare Rolf Johansson Justerare