Årsmöte Öre båtklubb 2003-05-19

 1. Anders hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godtogs.
 2. Kallelsen godkändes.
 3. Justeringsmän: Bernt Lundqvist.
 4. Suppleanter omval: Johan Vikner, Anders Österlund.
 5. Valberedare omval Bernt Lundqvist, Rune Tjärnström.
 6. Sekreterare omval: Evy Gustafsson 2 år.
 7. Kassör Omval Bo Sundqvist 2 år.
 8. Årsberättelse: Fisketävling anordnades, kajen reparerades, surströmmingsfest ordnad.
 9. Ekonomisk rapport av Bo Sundqvist.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. Medlemsavgifter:
  Sommarbåtplats 50:- per år.
  Vinterhyra 100:- per år
 12. Fisketävling: Anders Österlund ordnar detta med hjälp av andra i båtklubben.
  Reparation och städning runt båthuset: Anders Öberg sammankallande.
 13. Förbättring av befintlig båtramp: Ansvarig Bertil Ström
  Utstakning Farled
 14. Övriga frågor: En namnskylt tydlig och klar vid varje båtplats bör finnas.
  Förslag på att om medlemsavgiften ej är betald efter ett år tas skylten bort och annan får ta platsen. (beslut på övriga frågor måste tas på nästkommande möte)
 15. Mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

 

…………………………………………..
Evy Eriksson

 

Justerare:

 

……………………………………………….
Bert Lundqvist

Åter protokollsida