Årsmöte Öre båtklubb 2016-05-08

 

§1. Mötets öppnande och antagande av dagordning.

Anders Öberg öppnar mötet. Deltagare är Anders Öberg, Matilda Öberg, Stig Eriksson, Rune Tjernström, Anders Larsson, Anders Jakobsson, Rolf-Erik Johansson samt Johan Wikner. Dagordningen godkänns.

§2. Godkännande av kallelsen.

Kallelsen godkänns.

§3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare väljs Anders Larsson och Rune Tjernström.

§4. Återblick på förra årsmötet.

Vid förra årsmötet omvaldes Bo Sundqvist till kassör och Matilda Öberg till sekreterare. Ett utskick av förra årets protokoll görs av Anders Öberg till samtliga medlemmar.

§5. Styrelsens årsberättelse.

Händelser under verksamhetsåret 2015.

Säsongen började med att medlemmarna kallades till arbete med röjning efter vägarna ner till båtplatser och båtupptagningsområde. Mail skickades ut om detta och uppslutningen till uppgiften var förvånansvärt bra. Farleden förbi Örsten utstakad i vanlig ordning. Stenkistan utanför Bertil Ström märktes ut. Inkassering av medlemsavgifter har fungerat bra via bankgiro. Båthusarrendet betalat. Båtklubben flyter på med bra ekonomi.

Total kassabehållning är 33468:-.

Styrelsen för öre båtklubb: Anders Öberg, Matilda Öberg, Stig Eriksson, Bo Sundqvist samt Rune Tjernström.

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7. Val av ordförande på två år.

Anders Öberg blir omvald på två år.

§8. Val av hamnkapten på två år.

Stig Eriksson blir omvald på två år.

§9. Val av två suppleanter.

Vid mötet beslutas det att inte välja några suppleanter.

§10. Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

Omval av Johan Wikner till revisor. Vid mötet beslutas att inte välja en ytterligare revisor eller en suppleant för dessa.

§11. Val av två stycken valberedare.

Till valberedare väljs Anders Larsson och Anders Jakobsson.

§12. Nivå för medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslutas oförändrad till 150:-.

§13. Städning och röjning av båtplatsområdet.

Tomma oljefat nere på avlägget skall forslas bort. Anders Jakobsson ombesörjer detta. Anders Öberg kallar till eventuell avverkning av björkar samt röjning av buskar längs vägen ner till båtplatserna.

§14. Utstakning av farled.

Farleden utstakas i vanlig ordning.

§15. Grusning av vägar och övriga investeringar.

För att kunna laga eventuella skador på vägarna till båtplatserna skall bärlagergrus beställas och läggs på depot nere på avlägget. Stig Eriksson ser till detta. Anders Jakobsson undersöker kostnad för körplåt till upptagningsrampen.

§16. Övriga frågor.

Vedskydd till Fjärdgrundet önskas. Stig Eriksson och Anders Jakobsson ser till att ett sådant upprättas till en rimlig kostnad.

 

 

Mötessekreterare

Matilda Öberg

 

Justerare
Justerare
   
Anders Larsson Rune Tjernström