Årsmöte Öre båtklubb 2015-05-19

§1. Mötets öppnande och antagande av dagordning.

Anders Öberg öppnar mötet. Deltagare är Anders Öberg, Matilda Öberg, Stig Eriksson, Sven Öberg, Bo Sundqvist, Anders Österlund, Johan Wikner, Anders Larsson och Nils Hägglund. Dagordningen godkänns.

§2. Godkännande av kallelsen.

Kallelsen godkänns.

§3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare väljs Anders Larsson och Nils Hägglund.

§4. Återblick på förra årsmötet.

Bo Sundqvist gjorde en kort redogörelse av förra årets protokoll, bland annat gällande utebliven bortforsling av gamla båtar och båtvagnar samt översyn av båtrampen som fortfarande måste åtgärdas.

§5. Styrelsens årsberättelse.

Händelser under verksamhetsåret 2014.

Farleden förbi Örsten utstakad i vanlig ordning. Stenkistan nedanför Bertil Ström märktes ut. Inkassering av avgifter har fungerat bra via bankgiro. Båthusarrendet betalt. Båtklubben flyter på med god ekonomi. Nya medlemmar i båtklubben är Daniel Vikman ”matoset”, samt Ronny Löfström nyinflyttad Örebo. Klubbens Intäkter under året från båtplatsavgifter samt vinterhyra var 5850:-. Utgifter som till exempel hyra för båthuset och bankavgifter var 1536:-. Vinst under året var 4314:-. Total kassabehållning är 28831:-.

Styrelsen för öre båtklubb: Anders Öberg, Matilda Öberg, Stig Eriksson, Bo Sundqvist samt Rune Tjernström.

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7. Val av kassör på två år.

Bo Sundqvist blir omvald på två år.

§8. Val av sekreterare på två år.

Matilda Öberg blir omvald på två år.

§9. Val av två suppleanter.

Vid mötet beslutas det att inte välja några suppleanter.

§10. Val av två stycken valberedare.

Rune Tjernström och Anders Österlund blir omvalda.

§11. Nivå för medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslutas oförändrad till 150:-.

§12. Städning och röjning av båtplatsområdet.

Vägen ner mot timmerupplaget behöver röjas. Städkväll Tisdag 26/5 Kl: 18.00. Medlemmarna kallas via mail.

§13. Utstakning av farled.

Styrelsen tar inte ansvar för utstakning av farled i Öreälvens mynningsområde. Utstakning sker i vanlig ordning och bojarna plockas upp före 30/9.

§14. Grusning av vägar.

Hamnkapten ombesörjer detta om behov finns.

§15. Övriga frågor.

Beslut togs att båtklubben debiteras av bysamfällighetsföreningen för extra underhåll av vägsträckan mellan Kråkenvägen och stugområdet som gjordes 2014. Klubben debiteras 1500:-

Det 30:e båtklubbs mötet avslutas.

 

 

 

Mötessekreterare

 

Matilda Öberg

 

 

 

 

 

Justerare
Justerare
   
Anders Larsson Nils Hägglund