Årsmöte Öre båtklubb 2014-04-27

 

§1. Mötets öppnande och antagande av dagordning.

Anders Öberg öppnar mötet. Deltagare är Anders Öberg, Matilda Öberg, Stig Eriksson, Rolf Erik Johansson, Rune Tjernström, Anders Jakobsson, Sven Öberg, Bo Sundqvist, Anders Österlund och Johan Wikner. Dagordningen godkänns.

§2. Godkännande av kallelsen.

Kallelsen godkänns.

§3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare väljs Rune Tjernström och Anders Jakobsson.

§4. Återblick på förra årsmötet.

Händelser under verksamhetsåret 2013

Farleden förbi Örsten utstakades i vanlig ordning. Inkassering av medlemsavgifter ordnades genom betalning via bankgiro. Förfarandet visade sig utfalla mycket väl. Kassör och sekreterare valdes på två år. Bertil Ström avgick som hamnkapten. Stig Eriksson övertog sysslan och valdes på ett år. En maillista finns nu upprättad över alla medlemmar i klubben, de som nu har tillgång till mail. Information om bankgiro med mera finns tillgänglig på Öres hemsida under fritid/Öre båtklubb/avgifter.

§5. Styrelsens årsberättelse.

Betalning av medlemsavgifter via bankgiro har fungerat väldigt bra då samtliga medlemsavgifter inkommit. Inköp som gjorts under året var bland annat ett campingbord till kajen, en märkmaskin för märkning av stolpar vid respektive båtplats samt knutbrädor till dasset på fjärdgrundet. Båtklubbens vinst under året var 4925:-. Total kassabehållning för klubben är 24517:-.

Styrelsens medlemmar: Anders Öberg, Matilda Öberg, Stig Eriksson, Bo Sundqvist och Sven Öberg.

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7. Val av ordförande på två år.

Anders Öberg blir omvald på två år.

§8. Val av hamnkapten på två år.

Stig Eriksson omväljs på två år.

§9. Val av två suppleanter.

Vid mötet beslutas det att inte välja några suppleanter.

§10. Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

Johan Wikner väljs till revisor.

§11. Val av två stycken valberedare.

Rune Tjernström och Anders Österlund väljs.

§12. Nivå för medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslutas oförändrad till 150:-.

§13. Städning och röjning av båtplatsområdet.

Hamnkapten ser över båtrampen och ordnar med eventuell justering av en av de nedre betongplattorna som flyttat sig. I övrigt skall en gammal båtvagn på timmerupplaget samt en båt från ”övre” båtplatsen forslas bort. Anders Jakobsson ser till detta.

§14. Utstakning av farled.

Styrelsen tar inte ansvar för utstakning av farled i Öreälvens mynningsområde.

§15. Grusning av vägar.

Hamnkapten ombesörjer detta om behov finns.

§16. Övriga frågor.

Intresse för fisketävling finns men tyvärr ingen arrangör.

 

 

Mötessekreterare

 

Matilda Öberg

 

Justerare
Justerare
   
Rune Tjernström Anders Jakobsson