Årsmöte Öre Båtklubb 2013-04-18

 

§1. Mötets öppnande och antagande av dagordning.

Anders Öberg öppnar mötet. Deltagare är Bo Sundqvist, Anders Jakobsson, Anders Österlund, Rune Tjärnström, Lars Wedin, Anders Öberg och Matilda Öberg. Dagordningen godkänns.

§2. Godkännande av kallelsen.

Kallelsen godkänns.

§3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare väljs Rune Tjärnström och Lars Wedin.

§4. Återblick på förra årsmötet.

Mötet valde Johan Wikner samt Sven-Erik Nygård till justerare och rösträknare. Till ordförande på två år omvaldes Anders Öberg. Bertil Ström omvaldes som hamnkapten på ett år då han senare vill avsäga sig uppdraget. Till valberedare valdes Rune Tjärnström samt Anders Jakobsson.

§5. Styrelsens årsberättelse (kassör + Ordförande)

Utstakning av farled förbi Örsten har gjorts i vanlig ordning. Bertil Ström har inkasserat medlemsavgifter. Bankgironummer för betalning av medlemsavgifter har ordnats av Bo Sundqvist. Arbetsdagen den 12/5 utföll ej till belåtenhet då endast två frivilliga infann sig. Några träd höggs dock ner efter vägen ner till det mellersta området. En stöldliga härjade i trakten. Ett antal båtägare i klubben drabbades. Godkända lås och kättingar rekommenderas. Föreningen har under året gjort en vinst på 3175 kr. Kassabehållningen är 19592kr. Medlemmar i styrelsen: Anders Öberg, Sven Öberg, Matilda Öberg, Bo Sundqvist och Bertil Ström.

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§7. Val av sekreterare två år.

Matilda Öberg blir omvald på två år

§8. Val av kassör två år.

Bo Sundqvist blir omvald på två år

§9. Val av hamnkapten ett år.

Till hamnkapten i ett år väljs Stig Eriksson.

§10. Val av två suppleanter.

Mötet beslutar att inte välja några suppleanter.

§11. Val av två st. Valberedare

Rune Tjärnström samt Anders Jakobsson väljs.

§12. Nivå för medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas oförändrad till 150kr.

§13. Städning röjning av båtplatsområdet

Ytan mellan vägen och älven ner mot Anders Öbergs båtplats skall röjas och hållas öppen av respektive båthyresgäst.

§14. Utstakning farled

Styrelsen tar inte ansvar för utstakning av farled i Öreälvens mynningsområde.

§15. Vägunderhåll

Hamnkapten ansvarar för eventuell grusning av väg om behov finns.

§16 Övriga frågor

Anders Öberg köper in bojar för utmärkning av stenkistor mm . Maillista innehållande samtliga båtklubbsmedlemmars mail skall upprättas för att underlätta information om framtida båtklubbsmöten och eventuella arbetsdagar. Medlemmarna skall även få information om klubbens bankgironummer för betalning av medlemsavgifter och eventuell hyra för vinterförvaring i båthuset via mail. Bankgironummer skall även finnas på Öres hemsida. Bankgironummer: 876-3377 (Swedbank)

 

Mötessekreterare

Matilda Öberg

 

Justerare

 

Rune Tjärnström Lars Wedin