Årsmöte Öre båtklubb

2012-04-26

§1. Mötets öppnande och antagande av dagordning.

Anders Öberg öppnar mötet. Deltagare är Bertil Ström, Per-Erik Gidlund, Sven-Erik Nygård, Anders
Jakobsson, Johan Wikner, Anders Öberg och Matilda Öberg. Dagordningen godkänns.

§2. Godkännande av kallelsen.

Kallelsen godkänns. Anders Öberg skall se över Öre bys hemsida för att se om information om
båtklubbsmötet kan göras mer lättillgängligt.

§3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare väljs Johan Wikner samt Sven-Erik Nygård.

§4. Återblick på förra årsmötet.

Mötet valde Anders Larsson och Rolf Johansson till justerare och rösträknare. Till kassör i två år valdes Bo
Sundqvist. Till sekreterare valdes Matilda Öberg. Mötet valde en valberedare där Rune Tjärnström
omvaldes.

§5. Styrelsens årsberättelse

Plastbåten på timmerupplaget är bortforslad. På vägen från stugområdet ner till timmerupplaget har det
lagts grus. (Båtplatser har skötts på ett tillfredsställande sätt. Hamnkapten har Bertil Ström varit och
därmed mottagit medlems-och båtavgifter. Föreningen har under året gjort en vinst på 2270 kr.
Behållningen är 16417kr.

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§7. Val av ordförande två år.

Anders Öberg blir omvald på två år.

§8. Val av hamnkapten två år.

Bertil ström väljs på ett år, då han senare vill avsäga sig uppdraget.

§9. Val av två suppleanter.

Mötet beslutar att inte välja några suppleanter.

§10. Val av två stycken valberedare.

Mötet beslutar att Rune Tjernström omväljs och att Anders Jakobsson blir tillvald.

§11. Nivå för medlemsavgift.

Den kombinerad medlems- och båtavgiften beslutas oförändrad till 150kr. Kostnaden för vinterförvaring i
båthuset beslutas till oförändrade 150kr.


§12. Städning och röjning av båtplatsområdet.

Arbetsdag för röjning längs vägen ner till timmerupplaget skall planeras. Anders Jakobsson sammankallar
till detta 12 eller 26 maj. Ander Öberg sätter upp anslag och annonserar om städdagen på Öre bys hemsida.
Ytan mellan vägen och älven ner mot Anders Öbergs båtplats skall röjas och hållas öppen av respektive
båthyresgäst.

§13. Utstakning av farled.

Styrelsen tar inte ansvar för utstakning av farled i Öreälvens mynningsområde.

§14. Grusning och saltning av vägar.

Bertil Ström ansvarar för eventuell grusning av väg om behov finns.

§15. Övriga frågor.

Fortsatt utsättning av boj vid upptagsplatsen för att underlätta nedläggning och upptag av båtarna.

Mötessekreterare

Matilda Öberg

Justerare

Johan Wikner Sven-Erik Nygård