Årsmöte Öre Båtklubb

2011-04-27

§ 1.Mötets öppnande och antagande av dagordning

Anders Öberg öppnar mötet. Deltagare är Bertil Ström, Bo Sundqvist, Anders Larsson, Per-Erik Gidlund, Lasse Wedin, Rolf Johansson, Anders Öberg och Johan Wikner .

Dagordningen godkänns.

§ 2. Godkännande av kalle lsen.

Kallelsen godkänns . Mötet beslutar dock att till nästa år skicka ut dagordning, fjolårets mötes protokoll samt inbetalningskort med bankkonto (alt. bankgiro) till medlemmarna. Bertil Ström ansvarar för kommande års utskick.

§ 3. Val av två justeringsmän tillika röst räknare

Mötet väljer Anders Larsson och Rolf Johansson till justerare och rösträknare.

§ 4. Återblick på förra årsmötet (protokoll)

Anders Öberg och Bertil Ström valdes på 2 år. Då protokollet inte inkommit kan fler ärenden inte behandlas.

§ 5. Styrelsens årsberättelse. (kassör + ordförande)

Båtplatser och vägar har skötts på ett tillfredsställande sätt. Hamnkapten har Bertil Ström varit och därmed mottagit medlems-och båtavgifter.

Föreningen har under året gjort en vinst på 450 kr. Behållningen är 14 147 kr.

§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljar styrelsen ansvarfrihet.

§ 7. Val av kassör två år.

Till kassör väljs Bo Sundqvist.

§ 8. Val av sekreterare två år.

Till sekreterare väljs Matilda Öberg.

§ 9. Val av två suppleanter.

Mötet beslutar att inte välja några suppleanter.

§ 10 Val av två st. valberedare.

Mötet beslutar välja en valberedare där Rune Tjärnström omväljs.

§ 11. Nivå för medlemsavgift.

Kombinerad medlems- och båtavgift beslutas oförändrad till 150 kr. Kostnad för vinterförvaring i båthuset beslutas och till oförändrad 150 kr.

§ 12. Städning röjning av båtplatsområdet.

Den gamla plastbåten som ligger på vändplatsen ska avlägsnas. Anders Öberg får i uppdrag att köra den till återvinningen.

Den gamla träbåten i båthuset ska avlägsnas. Bertil Ström får i uppdrag att ombesörja detta.

Röjning av ytan mellan vägen ner mot Anders Öbergs båtplats och älven ska röjas och hållas öppen av respektive båtplatshyresgäst.

§ 13. Utstakning farled

Styrelsen tar inte ansvar för utstakning av farled i Öreälvens mynningsområde.

§ 14. Grusning av vägar.

Inget behov av grusning finns men kan utföras om behov uppstår.

§ 15. Övriga frågor.

Anders Öberg får i uppdrag att informera om avgifter till båtklubben på dess hemsida, samt ange kontonummer för betalning.

 

Mötessekreterare

_________________

Johan Wikner

 

 

 

Justerare Justerare

 

________________ _______________

 

Rolf Johansson Anders Larsson