Protokoll:
Årsmöte Öre båtklubb 2004-05-23

 

Anders hälsade oss välkomna

Dagordningen fastställdes

Kallelsen godkändes. Liten lapp som väckte uppmärksamhet. Bra.

Till justeringsman utsågs Bertil Ström

Årsberättelse: Båtrampen klar. Stengrund utmärkt

Kassören var borta, men Bertil Ström redovisade de intäckter
han hade.

Styrelsen erhöll ansvarsfrihet

Till Ordförande omvaldes Anders Öberg på 2 år

Hamnkapten omval Bertil Ström 2 år

Till suppleanter valdes Johan Wikner och Anders Österlund

Till valberedare utsågs Bernt Lundkivst och Rune Tjärnström

Medlemsavgift för 2004 var 50 kr och för 2005 blev det 100 kr

Fisketävling anordnas: Anders Österlund ansvarig

Rep av båthus: Gaveln nya bräder och färg Anders sammankallande

Utstakning av farled: markera sten, bojen kvar.

Märkning av båtplatser: vi skulle ta reda på vad som fanns för
alternativ av skyltar.

Vid protokollet

...............................................
Evy Gustafsson

Justeras

................................................
Bertil Ström