Protokoll för årsmöte Öre båtklubb 2000-05-14

§1. Anders hälsade oss välkomna. Dagordningen godkändes.

 

§2. Kallelsen godkändes.

 

§3. Till justeringsmän valdes Rune Tjärnström och Anders Österlund

 

§4. Återblick på förra årsmötet.

 

§5. Styrelsens årsberättelse : Fjärdgrundet har fått ny toalett under året. Båtklubben har bekostat material + frivilligt arbete Sven Öberg, Marita Vikner och Anders Öberg. Listor på båtplatser finns tillgängliga hos A Öberg

 

§6.. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§7. Till ordförande valdes Anders Öberg (omval)

 

§8. Till hamnkapten valdes Bertil Ström (omval)

 

§9. Två suppleanter utsågs, Johan Wikner och Anders Österlund

 

§10. Till valberedare valdes Bernt L (sammankallande) och Rune T. (omval)

 

§11. Medlemsavgift ingen ändring. 50:- vinterförvaring, 50:- båtplats i älven.

 

§12. Fisketävling anordnas, i juli med mat och grillning, båtlag, anslag på anslagstavlor, intresseanmälan. Till ansvarig för att ordna detta utsågs Bertil Ström.

 

§13. Fisketävlingen ersätter surströmmingsskivan.

 

§14. Båthuset repareras,städning runt om ,och ordnande av båtplatser som sammankallande till detta utsågs Anders Öberg.

 

§15 Resonemang om hur kajen skulle repareras, lämpligast är det att några "gubbar" tar sig tid att samlas nere vid kajen och på ort och ställe bestämma vad som ska göras. Sammankallande här blev Anders Öberg

 

§16. Inga övriga frågor.

 

§17. Utstakning av farled B Ström.

  Mötet avslutades i bästa samförstånd. Vid protokollet , Evy Gustafsson Justerare, Rune Tjärnström och Anders Österlund.

 

 Åter protokollsida