STADGAR FÖR ÖRE BYGDEGÅRDSFÖRENING.

 

§ 1 Föreningens namn är Öre bygdegårdsförening

 

§ 2 Ändamål

Bygdegården

- är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.

- välkomnar alla - alla med demokratisk värderingsgrund. 

- bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.

- ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.

- ger människan möjligheter att växa och bygden möjligheter att utvecklas .

 

 

§ 3 Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Öre, Nordmalingskommun, Västerbottens län.

 

 

§ 4 Medlemskap

 

Medlem kan alla bli som vill verka för föreningens ändamål och erlägger medlemsavgift.

 

 

§?5 Medlemsavgifter

 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

 

§ 6 Styrelsen

 

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter samt 0- 1 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör.

 

 

 

 

§ 8 Räkenskaper

 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.


Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 28 februari

 

 

§ 9 Revisorer

 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 14 mars avge sin revisionsberättelse.

 

 

§ 10 Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 7 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

13.Val av revisorer samt suppleanter för en tid av 1 år

14.Val av valberedning för en tid av 1 år

15.Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

 

§ 11 Extra årsmöte

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

 

§ 12 Rösträtt

 

 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

 

 

 

 

§ 13 Regler för ändring av stadgarna

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

 

§ 14 Upplösning av föreningen

 

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål.

 

- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

 

 

 

Ovanstående stadgar är antagna vid föreningens årsmöte 2010-06-16